Meteoroloji MGM Genel Müdürlüğü 36 Sözleşmeli Personel Alımı.Kpss 60 Puan.5-14 Ekim 2022 personel alımı

Meteoroloji MGM Genel Müdürlüğü 36 Sözleşmeli Personel Alımı.Kpss 60 Puan.5-14 Ekim 2022 #personelalımı personel alımı

#ilan #personelalım #personelalımı #memuralımı

36 Kişi Okudu – 1 Kişi Beğendi Sende Beğen Yorum Yap

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2020-KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 (altmış) puan
almış adaylar arasından 6 (altı) sözleşmeli Büro Personeli, 22 (yirmi iki) sözleşmeli Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi) ve 8 (sekiz) sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere 36 (otuz altı)
sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu
bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
B) ÖZEL ŞARTLAR
B.1- BÜRO PERSONELİ
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
B.2- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. Cinsiyetinin erkek olması.
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip
olmak.
7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan
(silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten
fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla,
80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci
maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak.
B.3- DESTEK PERSONELİ
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
C) BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 05/10/2022 –
14/10/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular

About admin

Check Also

Bolu Kıbrıscık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı. 20 Ekim Son Müracaat Tarihi. personel alımı

Bolu Kıbrıscık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı. 20 Ekim Son Müracaat Tarihi. #personelalımı …

2 Yorumlar

 1. Güvenlikte Başarı

  BAŞVURU İŞLEMLERİ
  1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe
  Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 05/10/2022 –
  14/10/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine
  dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek
  alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu
  bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
  güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise
  mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
  altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
  3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
  öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya
  da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına
  yüklemeleri gerekmektedir.
  4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi
  itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik
  görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer
  Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri
  gerekmektedir.
  5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını
  başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan
  adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden
  alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
  6. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta
  iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık
  bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış
  onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
  altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
  7. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
  başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım
  ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
  8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan
  adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
  9. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen
  şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru
  şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz
  feshedilecektir.
  10. Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan sadece bir tanesine ve 3 (üç) farklı birime
  başvurabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında
  yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, Radar sahalarında
  çalışmak için yapacakları tercihlerden önce Ek-1 listede belirtilen iletişim bilgileri bulunan
  birimlerden bilgi alabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir